VENRAY - Toekomstige inwoners van Venray moeten in een groene, natuurlijke en gezonde omgeving kunnen opgroeien en kunnen genieten van een bruisend stedelijk centrum. Dat staat te lezen in de ontwerp-omgevingsvisie die het college van B&W heeft vastgesteld. De omgevingsvisie ligt nu ter inzage voor inwoners, waarna er door de gemeenteraad over wordt besloten.


Pijlers
Wethouder Jan Jenneskens: ‘Groen, natuurlijk, gezond en bruisend: het zijn de vier pijlers waarop onze omgevingsvisie is gestoeld.’ De omgevingsvisie is geen dik pak papier, maar juist digitaal toegankelijk gemaakt via omgevingsvisie.venray.nl.

Eén overkoepelende visie
Een omgevingsvisie geeft aan wat de gemeente belangrijk vindt in de fysieke leefomgeving. Van natuur tot ruimtelijke ordening en van wonen tot verkeer en vervoer. ‘Traditioneel werkt een gemeente vanuit verschillende sectoren’, zegt Jenneskens daarover. ‘Met een omgevingsvisie willen we juist de kwaliteiten van een gebied centraal zetten. Dat zorgt ervoor dat we beter kunnen sturen op gewenste ontwikkelingen.’

Veel hulp uit Venray
Als voorbereiding op deze omgevingsvisie is het afgelopen jaar veel input opgehaald bij onze inwoners, ondernemers en verenigingen. ‘Met enquêtes, in bijeenkomsten – digitaal en fysiek – en met een prijsvraag onder de jongste van onze inwoners, hebben we heel veel ideeën weten op te halen. Ik wil al die Venraynaren die hebben meegedacht en meegeholpen danken voor de inzet. De omgeving is van ons allemaal, dus het is belangrijk om daar met zijn allen zorg voor te dragen’, aldus Jenneskens.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvisie ligt van 26 mei tot en met 6 juli 2021 ter inzage en in deze periode kunnen nog reacties worden ingediend. Samen met de ontwerp visie ligt ook de bijbehorende ontwerp omgevingseffectrapportage (OER) ter inzage. In deze OER worden de mogelijke milieueffecten van de omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving beschreven. De bedoeling is om de definitieve omgevingsvisie en OER in het najaar vast te stellen. Op 25 mei as. vindt een digitale informatieavond plaats. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door en mail te sturen naar omgevingsvisie@venray.nl.